EtusivuOsaamisen kehittämistä yhteistyössä Turun Osuuskaupan kanssa
19.5.2022

Osaamisen kehittämistä yhteistyössä Turun Osuuskaupan kanssa

Mikä se on? Ilman sitä kukaan ei tule toimeen, eivätkä hommat luista. Se on jotain näkymätöntä, mutta samalla todella voimakasvaikutteista. Oikeastaan voisi jopa sanoa, että se muodostaa hyvän elämän perustan. Se alkaa L-kirjaimella ja siinä on yhdeksän kirjainta, joko arvaat?  

Kyseessä on tietenkin luottamus. Kaikki toimivat ihmissuhteet rakentuvat keskinäisen luottamuksen varaan. Onpa kyse sitten kollegojen välisestä yhteistyöstä, työyhteisön toimivuudesta, johtamisesta tai ammatillisesta kumppanuudesta. Luottamus tuntuu ja näkyy, vaikkei sitä aina osaisikaan pukea sanoiksi. Mutta yritetään kuitenkin. Pitkäaikaisen ja laaja-alaisen kumppanuuden ja yhteistyön rakennusaineksista luottamus on yksi tärkeimmistä. Jollas Instituutilla on ollut ilo ja kunnia omalta osaltaan tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä Turun Osuuskaupan kanssa pohtien yhdessä laaja-alaisesti osaamisen kehittämisen tarpeita ja suuntaviivoja. Meidän tärkein tehtävämme on auttaa kumppaniamme onnistumaan omissa tavoitteissaan.  

“Olen ollut etuoikeutetussa asemassa saadessani tehdä tiivistä yhteistyötä osaamisen ja johtamisen kehittämisen asioiden parissa Turun Osuuskaupan kanssa jo useamman vuoden ajan. Yksi osoitus luottamuksesta meitä kohtaan on myös se, että olemme päässeet mukaan osuuskaupan strategian toimeenpanon suunnitteluun ja toteutukseen. Uskon, että tiivis yhteistyö on ollut opettavaista molemmille osapuolille – sekä meille että asiakkaille”, toteaa Henrik Ikonen Jollaksesta.

Näin Turun Osuuskaupan osaamisen kehittämisen päällikkö Ami Kalliomäki puolestaan kuvailee asiaa omasta näkökulmastaan: ”Pitkän yhteistyön ansiosta Henkka ymmärtää TOK:n toimintakulttuurin ja pystyy näin peilaamaan ajatuksia ja kehitysehdotuksia tähän. Tähän ei varmaankaan kyettäisi satunnaisen kumppanin kanssa. Hyvä, luottamuksellisen yhteistyösuhde mahdollistaa sen, että asioista pystytään puhumaan avoimesti ja suoraan. On asia sitten iso tai pieni, voidaan ajatuksia pallotella yhdessä.”

Strategia tien viitoittajana

Turun Osuuskaupassa panostetaan tällä hetkellä vahvasti johtamisen kehittämiseen. Kehittämisohjelman tarkoituksena on vahvistaa yhteistä suuntaa ja tarjota lisäeväitä valmentavaan johtamiseen.  

TOK:n henkilöstöjohtajan Terhi Lautkankare kertoo valmennusohjelman tukevan omalta osaltaan strategista muutosmatkaa. Terhi kuvailee, että strategian ykkösportaalle on nostettu työntekijäkokemus, ja tässäkin mielessä johtaminen ja siinä onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää. ”Johtamiskulttuuria on Turun Osuuskaupassa rakennettu pitkään ja nyt tämän pitkän kehittämismatkan aikana ollaan päästy entistä lähemmäs konkretiaan. Johtamisen systematiikkaan on olemassa yhteiset sovitut toimintamallit ja valmennusohjelman kautta tähän kehikkoon saadaan lisää sisältöä ja käytännön työkaluja. Kyseessä ei olekaan kertaluonteinen valmennuspyrähdys, vaan tarkoituksena on, että myös uudet päälliköt käyvät läpi valmennukset.”

Peiliin katsoen, yksilöllisyys ja tilannesidonnaisuus huomioiden 

Myös oppimismatkalle lähteminen ja matkan taittaminen edellyttää luottamusta. Rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa, antaa ja saada palautetta sekä kokeilla rohkeasti uutta – uskallusta laittaa itsensä likoon. Kannattaa muistaa, että luottamuksen rakentaminen on taito, jota voi kehittää. Peili-valmennuspäivissä ollaankin vahvasti tämän äärellä ja pohditaan sitä, miten kohtaamme toisemme ja miten rakennamme luottamusta. Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan dialogia. Se on erilaisten näkemysten jakamista, yhdessä ajattelemista ja pohtimista, yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen kehittämistä. Siihen kuuluvat läsnäolo, kuuntelu ja osallistuminen. Tähän panostetaan myös valmennuspäivissä erityisesti. 

Jollas-valmentajat Heidi Maisonen ja Susanna Vinkka kuvailevat valmennusohjelman keskeisimpiä elementtejä seuraavasti. Peili-valmennuspäivissä pysähdymme ihmisten erilaisuuden äärelle käyttäytymistyylien näkökulmasta. Luomme ymmärrystä sille, miksi käyttäytymisemme on erilaista ja tulemme tietoisiksi käyttäytymisen vaikuttimista. Kun ymmärtää vaikuttimia, on helpompaa hyväksyä toistemme erilaisuus. Havainnoimalla käyttäytymistä saamme arvokasta tietoa ja viitteitä tarpeista, joita meidän tulisi vuorovaikutuksessa huomioida, jotta toinen kokisi tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Kun ymmärrämme, miten erilaisuus näkyy ja miten sitä huomioidaan vuorovaikutuksessa, siirrymme sujuvasti tilanteen mukaiseen johtamiseen ja sen opiskeluun SLII®-mallin kautta. SLII kuvaa tehtävän tai tilanteen mukaista oppimisprosessia ja se auttaa meitä löytämään keinoja johtamiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oppiakseen työntekijät tarvitsevat sekä ohjaamista ja tukea, molempia sopivassa suhteessa aina kulloiseenkin tavoitteeseen tai tehtävään liittyen. Tilanteen mukainen johtaminen SLII vahvistaa valmiuksia asettaa selkeitä tavoitteita ja löytää oikea johtamistyyli jokaiseen tilanteeseen. Tästä seuraa tehokkuutta ja tuloksia. 

Vaikuttavuus ratkaistaan arjessa 

Oikeastaan oppimisen vaikuttavuus ratkaistaan ja todennetaan arjessa, siinä miten esimerkiksi johtamisella pystytään tukemaan uusien toimintatapojen soveltamista omaan työhön. Onkin ollut hienoa seurata, miten valmennuksen jälkeen asian harjoittelu jatkuu johdonmukaisesti yhdessä ja eri viestintäkanavia hyödyntäen. Tämä ei ole pikamatka, vaan vaatii enemmän aikaa ja kestävyyttä. Meille Jollaksessa on suuri luottamuksen osoitus, että saamme olla kanssakulkijoina tällä matkalla. Ei ainoastaan valmennuspäivissä, vaan laaja-alaisesti yhteistyötä tehden. 

Kirjoittaja

Salla Lumivaara
osaamisen kehittäjä